Dinesh.com

Logos and more

Bollywood Jokes

Saddam Hussein and Rani Mukherjee

After being chased from everywhere Sadaam went to Mumbai where he met Rani Mukherjee.

 So he greeted Rani "kahoo Rani ji kya haal hai"?

Rani "kya bataon Sadaam bhai kabhi khushi tu kabhi gum. Apna kahoo Sadaam Bhai.

Sadaam "Kya bataon behna mera tu bus kabhi goli kabhi bumb".

More Bollywood Jokes
More Indian Jokes