Dinesh.com

Logos and more

Bollywood Jokes

Basanti and Dhano ki Izzat ka sawal hai

Basanti : Bhag Dhanno bhag, aaj teri Basanti ki izzat ka sawal hai.

Dhanno : Tujhe apni padi hai meri soch jiske peeche GABBAR ke 10 ghode pade hai.

More Bollywood Jokes
More Indian Jokes